Giường Y Tế GYT01I


Giường Y Tế GYT01I


Giá: 2.688.000 đ

Tủ Y Tế TYT01I


Giá: 1.250.000 đ

Bàn Khám Bệnh BKB01-I


Giá: 1.628.000 đ

Giường Y Tế GYT02I


Giá: 2.940.000 đ

Tủ Y Tế TYT02I


Giá: 3.050.000 đ

Bàn Khám Bệnh BKB02-I


Giá: 1.544.000 đ